Loading...

Popular Teachers

Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Saakshaata Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah.

Mr. Shakil Ahmad

Principal

Mr. Nikhil Singh Baghel

Admin Head

Mrs. Jaya Mallik

Teacher Head